Pravila in pogoji nagradne igre »POT V RAJ - FORTUNA«

  1. člen: Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Rdeča Oranža d.o.o., Titova cesta 2a, 2000 Maribor.

(v nadaljevanju organizator).

Partner projekta je podjetje Karantanija Cinemas d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

  1. člen: Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali partnerja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

 

  1. člen:

Nagradni sklad:

  • 20x 2 vstopnici za film Pot v raj.
  • 20x filmski poster.
  • 20x knjiga Umetnost bogastva FORTUNA.

Potek in trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 25.9. 2022 do 15.11.2022

Žreb

Žrebanje bo potekalo v 4 delih. Vsakič bomo podarili en del nagradnega sklada.

Žreb 1 bo 3. oktobra.

Takrat bomo izžrebali 5 x 2 vstopnici za film, 5x filmski poster in 5 x knjiga.

Žreb 2 bo 17. oktobra

Takrat bomo izžrebali 5 x 2 vstopnici za film, 5x filmski poster in 5 x knjiga.

Žreb 3 bo 28. oktobra

Takrat bomo izžrebali 10 x 2 vstopnici za film, 5x filmski poster in 5 x knjiga.

Žreb 4 bo 15. novembra

Takrat bomo izžrebali dodatnih 5 kosov knjige.

 

Žreb poteka naključno z računalniškim programom za žrebanje, ki izžreba številke izmed vpisanih v žreb.

Vsak prijavljeni lahko dobi le eno nagrado. V primeru, da je izžrebana oseba, ki je katerokoli nagrado že dobila, se žreb ponovi. Nagrade se ne da menjati in se je ne da izplačati v denarju. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Iz koriščenja nagrade organizator in partner ne prevzemata prav nobene odgovornosti.

Organizator ima pravico do sprememb nagradne igre tudi tekom le-te.

 

  1. c) Podelitev nagrade

V roku 3 dni po objavi nagrajencev bo organizator nagrajence obvestil o nagradi in jih pozval k oddaji podatkov (hišni naslov) oz. jim predal navodila za prevzem nagrade (v bližnjem kinu).  

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

  1. d) S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu in Facebook strani podjetja. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

  1. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in obdelavo posredovanih osebnih podatkov in prejemanje obvestil o ponudbi organizatorja in partnerja. Organizator se zavezujeta, da drugih podatkov nagrajencev ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator zbira sledeča osebna podatka: ime, e-naslov. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov in prejemanja obvestil o ponudbi organizatorja.

 

  1. člen: Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti in izkušnje pri izvajanju nagradne igre. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani projekta. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:  info@karantanijacinema.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 9. september 2022

 

Rdeča Oranža d.o.o.